Young Researchers Session

Szanowni Państwo,

Dziękuję za nadesłane zgłoszenia uczestnictwa w Sesji Młodych Badaczy konferencji : Progress In biomedicine & neuromedicine Humboldt-Kolleg – workshop z udziałem laureata nagrody Nobla prof.  Erwina Nehera organizowanej przez Societas Humboldtiana Polonorum oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Wstępny program konferencji znajduje się pod adresem: http://progressinbiomedicine.edu.pl/program/

Regulamin uczestnictwa w SMB oraz warunki przygotowania abstraktu swojej prezentacji znajdą Państwo poniżej.

Abstrakt winien nie przekraczać dwu stron oraz musi zostać nadesłany nie później niż do poniedziałku 8 czerwca 2015 r., do godz. 13.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału Państwa w konferencji (materiału, wyżywienie i noclegi). Nie pokrywamy natomiast kosztów przejazdu. Uczestników zamiejscowych prosimy o potwierdzenie, w terminie do 31 maja 2015 r. rezerwacji noclegu z podaniem dokładnych dat w przedziale od niedzieli 21 czerwca do środy 24 czerwca. Zakwaterowani zostaniecie Państwo w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego lub przedłużenia noclegu za dopłatą ok. 60 zł/dobę.

Proszę wybaczyć bardzo krótkie terminy, ale dopiero niedawno otrzymaliśmy potwierdzenie finansowania konferencji.

Z poważaniem,

W imieniu Organizatorów, Prof. Marian Jaskuła

 

 

Progress in biomedicine & neuromedicine

Humboldt-Kolleg/Workshop with participation of Prof. Erwin Neher – the Nobel Prize winner

Sesja Młodych Badaczy

Warunki konkursu

Celem sesji jest stworzenie młodym uczonym okazji do prezentacji swoich własnych osiągnięć badawczych, poznanie przez nich środowiska humboldtczyków oraz zachęcenie do przygotowania aplikacji o stypendium naukowe Aleksandra von Humboldta.

Do udziału w sesji zaproszonych zostanie ok. 20-30 młodych uczonych – doktorów i doktorantów (w wyjątkowych przypadkach również wybijających się studentów) z grona kandydatów rekomendowanych przez humboldtczyków i PTChem.

Podstawą wyboru są dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz abstrakt przyszłej prezentacji. Jej tematyka ma odzwierciedlać zainteresowania naukowe kandydata.

Zasadniczą formą prezentacji będą postery. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania wybranej prezentacji jako komunikatu ustnego.

Planujemy organizację dwu sekcji:

Sekcja BIOFIZYKA i BIOMEDYCYNA – zgłoszona prezentacja winna być ściśle związana z tematyka konferencji

Sekcja OGÓLNA – tu dopuszcza się DOWOLNY temat prezentacji (nawet odległy od tematyki wiodącej konferencji). Prezentacje w tej sekcji będą mieć formę posterów.

 

Abstrakty, postery i ustne komunikaty winny być przygotowane w języku angielskim lub niemieckim.

Prezentowane na konferencji postery będą oceniane przez komisje, a ich autorzy winni dodatkowo przygotować 3 minutowe wystąpienie przy posterze przedstawiające bardziej szczegółowo jego zawartość. Planujemy wyróżnienia dla najlepszych prezentacji.

 

Abstrakt

Nadesłany abstrakt nie może przekraczać dwu stron. W swoim układzie winien on zawierać:

Struktura, kolejność i objętość poszczególnych części abstraktów:

  1. tytuł
  2. autor wiodący (prezentujący): [imię nazwisko]
  3. instytucja [nazwa]
  4. jednostka organizacyjna (np. nazwa wydziału) [nazwa]
  5. miejsce [miasto, państwo]
  6. adres e-mail autora [adres@domena.xy]
  7. ewentualnie kolejni autorzy ( i ich dane jak w punktach pkt. 2-6)
  8. treść  abstraktu: do 3,5 tys. znaków (łącznie ze spacjami);

Proszę nie stosować żadnych znaków formatujących: wielokrotnych spacji, tabulatorów, wcięć, znaków podziału wyrazu, wiersza, strony itp., wielokrotnych znaków podziału akapitu (wielokrotne odstępy akapitowe).

Osoby zaproszone do wygłoszenia komunikatu ustnego winny nadesłać dodatkowo zdjęcie oraz krótka notę biograficzną nie przekraczającą 5-7 linijek tekstu. W tych przypadkach całkowita długość abstraktu nie może przekroczyć 3 stron tekstu.

Abstrakt należy nadesłać w formie zbioru przygotowanego w edytorze MSWORD i zatytułowanego:  „nazwisko_abstract.doc” na adres progressinbiomedicine@gmail.com nie później niż do dnia 8 czerwca 2015 r. do godz. 13.

Tablice posterowe postawione do dyspozycji Autorów mają wymiar 130*150 cm co pozwala na powieszenie plakatu o formacie A0.

Od osób zaproszonych oczekujemy aktywnego udziału w obradach konferencji.

Nadesłanie abstraktu oznacza akceptacje warunków konkursu. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga decyzja organizatorów.

Uczestnicy Sesji Młodych Badaczy zwolnieni są z wpisowego i mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach w pokojach dwuosobowych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

Osoby niezakwalifikowane do zaproszenia na koszt organizatorów mogą uczestniczyć w konferencji na zasadach ogólnych.